Sharuddan ijitihadi

Mene ne ijitihadi kuma mene ne sharuddansa?

Ƙarisa karantawa...

Fikihu da shari’a

Mene ne bambancin fikihu da shari’a?

Ƙarisa karantawa...