Karantar da manya

Mene ne hukuncin shari’a game da karantar da manya, da yaki da jahilci?

Ƙarisa karantawa...