Karanta Alkur’ani ba tare da alwall...

Egypt's Dar Al-Ifta

Karanta Alkur’ani ba tare da alwalla ba

Tambaya

Shin ya halatta a karanta Alkur’ani ba tare da alwalla ba?

Amsa

Shari’a ba ta hana wanda bai da alwalla karanta Alkur’ani ba, an dai so kada a tabi Alkur’ani –da yake rubuce a takarda- idan mutum ba shi da alwalla; saboda Allah mai girma ya ce: (Babu wadanda za su tabe shi sai masu tsarki) [al- Waki’a: 79], sabanin wanda yake a cikin kwamfuta ko wata da sauransu;shi idan an tabe shi ba tare da alwalla ba babu komai; domin hukunce- hukunce rubutaccen Alkur’ani ba su hawa kansa.

Allah shi ne masani

Share this:

Related Fatwas