Karanta Alkur’ani ba tare da alwall...

Egypt's Dar Al-Ifta

Karanta Alkur’ani ba tare da alwalla ba.

Tambaya

Shin ya halatta a karanta Alkur’ani ba tare da alwalla ba?

Amsa

Shari’ar Musulunci ba ta hana a karanta Alkur’ani ba tare da alwalla ba, an dai so kada a tafi Alkur’ani da yake rubuce a takarda ba tare da alwalla ba; saboda Allah Madaukakin Sarki ya ce: (Babu masu safanta sai masu tsarki) [al- Waki’a: 79], sabanin Alkur’ani da yake cikin wayoyi; shi babu laifi idan aka shafe shi ba tare da alwalla ba, saboda hukunce- hukuncen Alkur’ani ba su hau kansa ba.

Allah Madaukakin Sarki shi ne masani.

Share this:

Related Fatwas