Iddar macen da mijinta ya rasu

Ya adadin iddar macen da mijinta rasu yake a lokacin ta na da ciki?

Ƙarisa karantawa...

Iddar macen da mijinta ya rasu

Ya ya iddar macen da mijinta ya rasu yake? Shin ya halasta ta rinka fita kafin cikan wa’adin iddar?

Ƙarisa karantawa...

Iddar mai cikin da mijinta ya rasu

Mene ne iddar mace mai juna biyun da mijinta ya rasu ya bar ta da ciki?

Ƙarisa karantawa...

Iddar wadda mijinta ya rasu ya barta

Mene ne iddar matar da mijinta ya rasu ya barta? Shin ya halatta ta fita a lokacin da take idda?

Ƙarisa karantawa...