Yin misila da gawarwaki

Egypt's Dar Al-Ifta

Yin misila da gawarwaki

Tambaya

Shin ya halasta ayi misila da gawarwaki?

Amsa

Bai halasta ba a shari’ance a yi misila da gawarwaki, hakika shari’ar Musulunci ta zo ne da kyawawan ayyuka da dabi’u a dukkan halaye domin yin bayanin ainihin addinin Musulunci da fayya ce hakikaninsa wurin girmama dan adam da nuna masa jin kai saboda girmamawa daga Allah Ta’ala: (Hakika mun girmama ‘yan adam inda muka daukesu a kan tudu da cikin ruwa kuma muka azrutasu da abubuwa masu dadi sannan kuma muka daukakasu akan mafi yawa daga cikin abin da muka halitta matukar daukakawa) [Isra’a:70].

 

Hakika Annabi SallallaHu AlaiHi Wassalam ya yi hani daga yin misila wa gawarwaki, inda ya ce: (kada ku yi misila da dan adam, ko kuma da dabba, kuma kada ku yi zalunci kada ku wuce gona da iri) [Baihaki], masana ilimi sun ce: abin nufi da fadin Manzon Allah SallallaHu AlaiHi Wassalam :
“Na ka da ku yi misila da dan adam ko da dabba” yana fa’aidantar da hani ne akan yin misila baki daya, kuma wannan hanin akan misila gamamme ne a cikin dukkan yanayi, hakika hanin Annabi kan yin misila yazo cikin hadisai masu yawa wadanda suke bayyana wannan hanin na Annabi SallallaHu AlaiHi Wassalam kan wannan mummunan aikin.
Share this:

Related Fatwas