د لمانځه پر مهال د ښځې پښې ښکاره کي...

Egypt's Dar Al-Ifta

د لمانځه پر مهال د ښځې پښې ښکاره کيدل

Question

د لمانځه پر مهال د ښځې پښې ښکاره کيدل څه حکم لري؟

Answer

د لمانځه پر مهال بايد ښځه د مخ او لاسونو پرته خپل ټول بدن پټ کړي، که کومه ښځه داسې وي چې د پښو پټول ورته حرج سبب ګرځي او يا د ژوند له حالت سره یې مناسب نه وي، نو بايد د هغو فقهاوو تقليد وکړي، چې د پښو ښکاره کیدلو اجازه يې ورکړي ده، او د هغې لمونځ صحيح دى او په هغې باندي  څه هم نشته.

Share this:

Related Fatwas