Karanta surorin Alsajda da Al’insan...

Egypt's Dar Al-Ifta

Karanta surorin Alsajda da Al’insan a sallar Asuba.

Tambaya

Mene ne hukuncin lizimtar karanta surorin Alsajda da Al’insan a sallar Asuba ranar Jumu’a?

Amsa

Dawwama wurin karanta surorin Alsajida da Al’insan a sallar Asuba ranar Jumu’a yana daga cikin sunnonin da Manzon Allah (SallalLahu alaiHi wa alihi wa sallam) yake aikatawa, kuma yake yawaita aikatawa.

Allah Madaukakin Sarki ne masu sani.

Share this:

Related Fatwas