د مصنوعی لقاح ماشومان

Egypt's Dar Al-Ifta

د مصنوعی لقاح ماشومان

Question

آیا د مصنوعی لقاح له لارې د ماشومانو زیږون جواز لري؟

Answer

د ميړه او ښځي لقاح د رحم څخه بهر ايښودل او بيا د ښځي رحم ته انتقالولو له لارې زیږون شرعا کومه مانع نه لري، په دې صورت کې چې تخمک د ميرمنې او اسپرم د ميړه څخه وي او القاح د دې میرمنې له رحم څخه بهر د سلولونه له لارې ترسره شي، او بیا دا تخمک د هم هغې میرمنې رحم ته بیرته راوګرځول شي، پرته له دې چې د بل سړي له اسپرم یا د بلې میرمنې تخمک سره خلط شي، او د دې کار لپاره طبي اړتیا موجوده وي؛ او دا باید د متخصص ډاکټر لخوا ترسره شي.

Share this:

Related Fatwas